مراسم ختم دختر عزیز رئیس فدراسیون قایقرانی فردا برگزار می شود