بازدید وزیر ورزش جمهوری آذربایجان از دریاچه آزادی و فدراسیون قایقرانی


بازدید وزیر ورزش جمهوری آذربایجان از دریاچه آزادی و فدراسیون قایقرانی