احمد دنیامالی به عنوان رئیس مسابقات قهرمانی جهان کانوی اقیانوسی به فرانسه سفر کرد