امیرحسین آقامیرزایی: برگزاری اردوهای مستمر باعث شده روند رو به رشدی داشته باشیم