علی اجاقی ملی پوش کانوکانادایی: برای موفقیت در انتخابی المپیک باید با تمام توان تلاش کنیم