علیرضا سهرابیان برای حضور در کنگره کنفدراسیون کانوئینگ آسیا راهی تایلند شد