مربیان و ورزشکاران بادبانی ایران بورسیه کنفدراسیون آسیایی می‌شوند