دیدار علیرضا سهرابیان با رئیس و نائب رئیس کنفدراسیون بادبانی آسیا