ایمان پورعزیز: ملی پوشان کانو تمرینات پرفشاری در عسلویه دارند