جدیدترین خبرها

       

  غلامرضا امینی

   رئیس فدراسیون

  خسرو ابراهیمی

  نائب رئیس فدراسیون

  فرحناز امیرشقاقی

  نائب رئیس بانوان فدراسیون

       
       
       

  کوروش کیادلیری

  خزانه دار

  هادی خلیلی

  بازرس

  (شماره تماس: 021-23082483)

  احمد باقری

  دبیر فدراسیون