جدیدترین خبرها

       

  علیرضا سهرابیان

   رئیس فدراسیون

  محمدرضا کریمی

  نائب رئیس فدراسیون

  کتایون اشرف

  نائب رئیس بانوان فدراسیون

       
       
       

  کوروش کیادلیری

  خزانه دار

  هادی خلیلی

  بازرس

  (شماره تماس: 021-23082483)

  رضا صابونچی

  دبیر فدراسیون