جدیدترین خبرها

   

  اعضای هیات رئیسه فدراسیون قایقرانی


  احمد دنیامالی علی اصغر مونسان علی قلم سیاه ابراهیم کریمی   
  توفیق کابلی محمود آذرگون محمد راستاد حجت الله فریدونی
         


     
  مسعود مهدوی نیا وحید مرادی