جدیدترین خبرها


  احمد دنیامالی

   نماینده قاره ای آسیا در هیات رئیسه فدراسیون جهانی کانوئینگ و نائب رئیس کنفدراسیون کانوئینگ آسیا

     

  وحید مرادی

  عضو کمیته روئینگ برای همه فدراسیون جهانی روئینگ

  و

  نائب رئیس فدراسیون روئینگ آسیا

     

  بهزاد اتابکی

  عضو کمیته توسعه فدراسیون بادبانی آسیا

     

  کتایون اشرف

  عضو اصلی آکادمی جهانی قایقرانی

     

  مرتضی محرابی

  عضو کمیته کانوپولو کنفدراسیون کانوئینگ آسیا

     

  مسعود مهدوی نیا

  عضو کمیته آبهای آرام در کنفدراسیون کانوئینگ آسیا

     

  حسن تیمورتاش

  مشاور فدراسیون جهانی قایقرانی ICF در زمینه ورزش برای همه

  و رئیس کمیته ورزش برای همه کنفدراسیون کانوئینگ آسیا

     

  افشین فرزام

  عضو کمیته مربیان فدراسیون روئینگ آسیا

     

  محمدرضا درخواه

  عضو کمیته برنامه ریزی مسابقات فدراسیون روئینگ آسیا

     

  عرفان کرمی

  عضو کمیته روابط عمومی و رسانه کنفدراسیون کانوئینگ آسیا

     

  علیرضا اتابکی

  عضو کمیته توسعه فدراسیون روئینگ آسیا و

  مسئول کمپ های تیم های ملی روئینگ غرب آسیا

     

  کیانوش محرابی

  رئیس کمیته رفتینگ گردشگری فدراسیون جهانی رفتینگ

     

  سیدهادی قاضی عسگر

  نماینده قاره آسیا و عضو هیات اجرایی فدراسیون جهانی رفتینگ WRF

  حمید شمالی

  عضو کمیته اجرائی انجمن جهانی کایت بردینگ فدراسیون بین المللی بادبانی