جدیدترین خبرهانسخه چاپي ارسال به دوست


   سه پاروزن برتر جهان در سال 2009

   

سه پاروزن برتر جهان در سال 2009 (مردان) مقام اول: Olaf Tufte/ملیت : نروژ / تعداد مدال طلا : 8 / تعداد مدال نقره:4 / تعداد مدال برنز:3 جمع مدال کسب شده:15 رشته: M1x و M2x سالی که اولین مدال را کسب کرده است: 1999 / سالی که آخرین مدال را کسب کرده است: 2008 مقام دوم: Robert Sycz/ملیت : لهستان / تعداد مدال طلا : 8 / تعداد مدال نقره: 3 / تعداد مدال برنز:1 جمع مدال کسب شده:12 رشته: LM2x سالی که اولین مدال را کسب کرده است: 1997 / سالی که آخرین مدال را کسب کرده است: 2005 مقام سوم: Iztok Cop /ملیت : اسلوانی / تعداد مدال طلا : 7 / تعداد مدال نقره: 8 / تعداد مدال برنز:6 جمع مدال کسب شده:21 رشته: M1x و M2- و M2x و M4x سالی که اولین مدال را کسب کرده است: 1991 / سالی که آخرین مدال را کسب کرده است: 2007 سه پاروزن برتر جهان در سال 2009 (بانوان) مقام اول: Ekaterina و Karsten-Khodotovitch /ملیت : بلاروس / تعداد مدال طلا : 12 / تعداد مدال نقره: 5 / تعداد مدال برنز:11 جمع مدال کسب شده:28 رشته: W1x و W2x و W4x سالی که اولین مدال را کسب کرده است: 1991 / سالی که آخرین مدال را کسب کرده است: 2009 مقام دوم: Susan Francia /ملیت : آمریکا / تعداد مدال طلا : 7 / تعداد مدال نقره: 0 / تعداد مدال برنز:0 جمع مدال کسب شده:7 رشته: W2- و W8+سالی که اولین مدال را کسب کرده است: 2006/ سالی که آخرین مدال را کسب کرده است: 2009 مقام سوم: Anna Goodale /ملیت : آمریکا / تعداد مدال طلا : 6 / تعداد مدال نقره: 0 / تعداد مدال برنز:0 جمع مدال کسب شده:6 رشته: W8+سالی که اولین مدال را کسب کرده است: 2006/ سالی که آخرین مدال را کسب کرده است: 2009

 

 


١٦:٣٨ - دوشنبه ١١ آبان ١٣٨٨ عدد : ١٢٦٧ تعداد نمایش : 995خروج