جدیدترین خبرهانسخه چاپي ارسال به دوست


   برگزاری مراسم تجلیل از ورزشکاران فرا ملی استان قزوین و آقاي سلحشوري رئيس هيات قايقراني در سال 1388

   
DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99"
LatentStyleCount="267">
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal" />
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1" />


UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title" />

UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle" />
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong" />
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid" />

UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1" />

UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph" />
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote" />
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6" />
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6" />
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis" />
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis" />
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference" />
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference" />
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title" /><br><!<br> /* Font Definitions */<br> @font-face<br> {font-family:"Cambria Math";<br> panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;<br> mso-font-charset:0;<br> mso-generic-font-family:roman;<br> mso-font-pitch:variable;<br> mso-font-signature:-1610611985 1107304683 0 0 159 0;}<br>@font-face<br> {font-family:Calibri;<br> panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;<br> mso-font-charset:0;<br> mso-generic-font-family:swiss;<br> mso-font-pitch:variable;<br> mso-font-signature:-1610611985 1073750139 0 0 159 0;}<br>@font-face<br> {font-family:"B Nazanin";<br> panose-1:0 0 4 0 0 0 0 0 0 0;<br> mso-font-charset:178;<br> mso-generic-font-family:auto;<br> mso-font-pitch:variable;<br> mso-font-signature:8193 -2147483648 8 0 64 0;}<br>@font-face<br> {font-family:Tahoma;<br> panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4;<br> mso-font-charset:0;<br> mso-generic-font-family:swiss;<br> mso-font-pitch:variable;<br> mso-font-signature:1627400839 -2147483648 8 0 66047 0;}<br> /* Style Definitions */<br> p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal<br> {mso-style-unhide:no;<br> mso-style-qformat:yes;<br> mso-style-parent:"";<br> margin-top:0cm;<br> margin-right:0cm;<br> margin-bottom:10.0pt;<br> margin-left:0cm;<br> text-align:right;<br> line-height:115%;<br> mso-pagination:widow-orphan;<br> direction:rtl;<br> unicode-bidi:embed;<br> font-size:14.0pt;<br> font-family:"Arial","sans-serif";<br> mso-fareast-font-family:Calibri;<br> mso-fareast-theme-font:minor-latin;<br> mso-bidi-font-family:"B Nazanin";<br> font-weight:bold;}<br>.MsoChpDefault<br> {mso-style-type:export-only;<br> mso-default-props:yes;<br> font-size:14.0pt;<br> mso-ansi-font-size:14.0pt;<br> mso-bidi-font-size:14.0pt;<br> mso-ascii-font-family:Arial;<br> mso-fareast-font-family:Calibri;<br> mso-fareast-theme-font:minor-latin;<br> mso-hansi-font-family:Arial;<br> mso-bidi-font-family:"B Nazanin";<br> font-weight:bold;}<br>.MsoPapDefault<br> {mso-style-type:export-only;<br> margin-bottom:10.0pt;<br> line-height:115%;}<br>@page Section1<br> {size:612.0pt 792.0pt;<br> margin:72.0pt 72.0pt 72.0pt 72.0pt;<br> mso-header-margin:36.0pt;<br> mso-footer-margin:36.0pt;<br> mso-paper-source:0;}<br>div.Section1<br> {page:Section1;}<br>><br>

در ابتدای این مراسم ،منجم مدیر کل تربیت بدنی استان در سخنانی ضمن گرامیداشتهفته دولت و خیر مقدم به حضار،حضور ورزشکاران قزوینی در تیم های ملی رشتههای مختلف ورزشی در سال 88 و اعزام آنها به مسابقات بین المللی ،آسیایی وجهانی را مثبت و رو به رشد عنوان کرد و افزود : ورزشکاران قزوینی در سالگذشته با حضور خود در مسابقات مختلف بین المللی و کسب عناوین مختلف  نشاندادند که این پتانسیل در ورزش و ورزشکاران قزوینی هست که با به اهتزازدراوردن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران در کشورهای مختلف دنیا ،حقانیت خود و ایران اسلامی را به اثبات برسانند.
در ادامه مراسم با حضور سردار صابری معاونت محترم سیاسی امنیتی استانداریقزوین ،امیر سرتیپ رضایی جانشین محترم فرماندهی لشگر 16 زرهی قزوین ،سرکارخانم سیدی مسئول امور بانوان استانداری قزوین ،یزدان پناه مدیر کل بازرسیاستان،کاظمی عضو محترم شورای شهر قزوین ،و تنی چند از دیگر مسئولین استانیاز 3 هیات ورزشی برتر استان :کاراته – تنیس روی میز و ژیمناستیک تجلیل شدو  بیش از 135 ورزشکار فرا ملی قزوین در سال 88 ،لوح تقدیر و جوایز خود را از مسئولین دریافت کردند.
در اين مراسم لوح تقدير و جوايز نقدي از طرف مديركل به آقاي سلحشوري رئيسهيات استان به خاطر تلاشها و پيگيريهاي ايشان در بخش قايقراني اهداء شد ./

 

 روابط عمومي هيات قايقراني و اسكي روي آب استان

 

 


١١:١١ - شنبه ١٣ شهريور ١٣٨٩ عدد : ١٨٤٠ تعداد نمایش : 182خروج