عاقل حبیبیان


                                

تاریخ تولد           86 Aug--12     

سال ورود به تیم ملی          1385

استان (هیات)       آ-غربی  

مربیان    رودی هافی - جیوگانیک - لیو چیون

قد          180     

وزن      71       

محل تولد نقده       

رشته روئینگ      lm2x