جلسه هماهنگی لیگ دراگون بوت و کانوپولو برگزار می شود