کیان محمودزاده: الگویم در قایقرانی احمدرضا طالبیان است