جلسه هماهنگی لیگ کانوپولو و دراگون بوت برگزار می شود