مریم امیدی پارسا ملی پوش روئینگ: برای کسب بهترین نتیجه تلاش می کنم