دریاچه آزادی از فردا میزبان اردوی تیم ملی آبهای آرام خواهد بود