دعوت فدراسیون های جهانی کانوئینگ و روئینگ از سهرابیان