پریسا محمدزاده: نسبت به سال گذشته شرایط بهتری داریم