حمیدالله حسنلویی سرپرست کمیته تحقیق و پژوهش فدراسیون شد