میانه میزبان مرحله جدید اردوی تیم ملی روئینگ آقایان