مسابقات قهرمانی کشور اسلالوم در آبهای آرام نوجوانان برگزار می شود