گفت و گو آرزو حکیمی با خبرگزاری ایسنا؛
آرزو حکیمی: تا آخرین لحظه برای سهمیه المپیک می جنگیم/ سهرابیان به ما انگیزه و روحیه می دهد