از سوی فدراسیون جهانی، کتایون اشرف برای قضاوت در کاپ ۵ اسلالوم در چک دعوت شد