از سوی فدراسیون جهانی؛ اسماء نیکور برای قضاوت در کاپ 1 جهانی دعوت شد