از سوی کنفدراسیون روئینگ آسیا، داوران مسابقات قهرمانی آسیا معرفی شدند