با همت شهرداری منطقه ۱۶ تهران،
استخر مجموعه ورزشی شهربانو به نام نیروانا اسدبیگی ثبت شد