گفت و گو سرپرست نائب رئیسی بانوان با خبرگزاری فارس؛
اشرف: برای پیشرفت باید بین زنان و مردان تعادل ایجاد کنیم/ اولویت ما کسب سهمیه المپیک است