افشین فرزام: تمرین ملی پوشان حتی یک روز تعطیل نشده است