اولین اردوی تدارکاتی تیم ملی اسلالوم بانوان برگزار می شود