به میزبانی بابلسر؛
اولین مرحله اردوی تیم ملی کانوی زیر 23 سال و جوانان برگزار می شود