علم روز ورزش در قایقرانی ایران؛
بازدید دبیر فدراسیون قایقرانی از دانشگاه شهید بهشتی