با هدف آمادگی و حضور موفق در مسابقات انتخابی المپیک؛ احمد احمدی عازم اسپانیا شد