به میزبانی دریاچه آزادی تست انتخابی آبهای آرام در دو رده جوانان و زیر ۲۳ سال برگزار می شود