به میزبانی شهرستان گچساران، اولین اردوی تیم ملی کانوپولو آقایان برگزار می شود