تاریخ برگزاری مسابقات قهرمانی کشور اسلالوم تغییر کرد