تست انتخابی تیم ملی آبهای آرام آقایان زیر۲۳ سال و جوانان برگزار شد