تست انتخابی تیم ملی آبهای آرام آقایان زیر23 سال و جوانان برگزار شد