به میزبانی دریاچه آزادی،
تست انتخابی تیم ملی آبهای آرام بانوان زیر23 سال و جوانان برگزار شد