به میزبانی دریاچه آزادی،
تست انتخابی تیم ملی آبهای آرام بانوان زیر۲۳ سال و جوانان برگزار شد