تست پایان اردوی تیم ملی روئینگ بانوان و آقایان برگزار شد