داوران ایرانی مسابقات سال ۲۰۱۹ از سوی ICF معرفی شدند