دور مقدماتی مسابقات قهرمانی کشور کانوپولو بانوان برگزار شد