دومین اردوی انتخابی تیم ملی کانوپولو آقایان زیر۲۱ سال برگزار می شود