دومین اردوی انتخابی تیم ملی کانوپولو آقایان زیر21 سال برگزار می شود