دومین اردوی تدارکاتی تیم ملی کانوپولو آقایان برگزار می شود