دومین مرحله اردوی تیم ملی روئینگ بانوان بزرگسالان برگزار می شود