دیدار دکتر سهرابیان و دکتر مظفری مدیرعامل منطقه آزاد کیش