دیدار مدیر تربیت بدنی نیروی دریایی ارتش با دکتر سهرابیان