سیدسلمان قاضی عسگر رئیس هیات قایقرانی استان اصفهان: حضور مدیری از جنس قایقرانی خواسته همه اعضای این خانواده بود/ سهرابیان قایقرانی را به روزهای خوب بر می گرداند